Rozporządzenie dotyczące ubezpieczenia w biurze nieruchomości

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Warszawa, dnia 29 kwietnia 2019 r.


Poz. 804


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSóW z dnia 26 kwietnia 2019 r.
w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami


Na podstawie art. 181 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2204 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492 i 801) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika
w obrocie nieruchomościami za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, zwanego
dalej „ubezpieczeniem OC”, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego
ubezpieczenia.


§ 2. 1. Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami za szkody
wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z pośrednictwem
w obrocie nieruchomościami.


2. W przypadku gdy pośrednik w obrocie nieruchomościami wykonuje czynności w związku z pośrednictwem
w obrocie nieruchomościami przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, ubezpieczeniem OC jest objęta
również odpowiedzialność cywilna tego pośrednika za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tych osób.


3. Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:
1) polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi,
wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej
w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym
pożyciu;
2) polegających na zapłacie kar umownych;
3) powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.
4. Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem ust. 3, bez
możliwości umownego ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.


§ 3. Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania
czynności w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.


§ 4. 1. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz do wszystkich zdarzeń
w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi
równowartość w złotych 25 000 euro.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy
Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.


§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r.

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 804
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (Dz. U. poz. 1626), które traci moc
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 216 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające
ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650).

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem