Standardy zawodowe - zarządzanie nieruchomościami

KOMUNIKAT MINISTRA BUDOWNICTWA
z dnia 6 grudnia 2006 r.
w sprawie uzgodnienia standardów zawodowych zarzadców nieruchomości
Na podstawie art. 186 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z pózn. zm.2)) informuje o uzgodnieniu z Polska Federacja
Rynku nieruchomości, Polska Federacja Zarzadców i Administratorów nieruchomości oraz
Polska Federacja Zarzadców nieruchomości standardów zawodowych nieruchomości,
stanowiacych załacznik do komunikatu.

Załacznik do Komunikatu Ministra Budownictwa z dnia 6 grudnia 2006 r.

Wstęp

Zarządca nieruchomości jest zobowiazany do wykonywania czynnosci zarzadzania nieruchomościami zgodnie z zasadami wynikajacymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi ze szczególna starannoscia własciwa dla zawodowego charakteru tych czynnosci oraz zasadami etyki zawodowej. Jest on także zobowiazany do kierowania sie zasada ochrony interesu osób, na których rzecz wykonuje te czynnosci. Uchwalenie przez organizacje zawodowe zarzadców nieruchomości standardów zawodowych jako jednolitych norm postepowania stanowic bedzie poczatek współpracy i wprowadzenia wspólnych zasad rozwoju zawodu zarzadcy. Z uwagi na powyższe, organizacje zawodowe zarzadców nieruchomości w uzgodnieniu z ministrem własciwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej ustalaja niniejsze standardy zawodowe.

§1
Zasady ogólne

1. Standardy zawodowe zarzadcy nieruchomości sa zgodne z uznanymi zasadami moralnymi oraz nie naruszaja w żaden sposób prawa obowiazujacego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Zarządca nieruchomości oraz przedsiebiorcy działajacy w zakresie zarzadzania nieruchomościami powinni dochowac należytej starannosci, aby osoby, przy pomocy których wykonuja czynnosci zarzadzania nieruchomościami, przestrzegały reguł zawartych w niniejszych standardach zawodowych.

§2
dbałość o prestiż zawodu

1. Za zasade naczelna działańia zarzadcy nieruchomości uznaje sie dbałość o należyta jakosc czynnosci wykonywanych przez zarzadce.
2. Zarządca nieruchomości wykazuje sie wysoka kultura osobista w kontaktach z właścicielem nieruchomości, użytkownikami lokali, a także sadami, urzedami i instytucjami, przed którymi wystepuje.
3. Zarządca nieruchomości postepuje w taki sposób, aby właściciel nieruchomości darzył go oraz jego pracowników pełnym zaufaniem.
4. Zarządca nieruchomości zachowuje sie w sposób, który nie godzi w interesy zatrudniajacego go przedsiebiorcy prowadzacego działalnosc w zakresie zarzadzania nieruchomościami.
5. Zarządca nieruchomości daży do wyeliminowania ze swojego otoczenia działań sprzecznych z przepisami prawa, standardami zawodowymi lub uchybiajacych godnosci zawodu.
6. Zarządca nieruchomości zapewnia aby każdy z właścicieli nieruchomości miał prawo do korzystania z ustalonego zakresu czynnosci zarzadzania.
7. Zarządca nieruchomości wykonuje czynnosci zarzadzania kierujac sie dbałośćia o bezpieczenstwo właścicieli nieruchomości, ich rodzin i osób trzecich oraz daży do stworzenia dobrych warunków użytkowania nieruchomości.
8. Zarządca nie podejmuje sie wykonania czynnosci, które wykraczaja poza jego wiedze i kompetencje zawodowe, a w szczególnosci sa sprzeczne z obowiazujacymi normami prawnymi i społecznymi.
9. Zarządca nieruchomości uczestniczy w pracach organizacji zawodowych, wspiera ich działalnosc, a swoja postawa przyczynia sie do integracji srodowiska zarzadców nieruchomości oraz zapewnienia wysokiej pozycji zawodu.

§3
Współpraca miedzy Zarządcami

1. Stosunki miedzy Zarządcami nieruchomościami powinny byc oparte na koleżenstwie i współpracy.
2. działańia marketingowe zarzadców nieruchomości powinny swiadczyc o ich profesjonalizmie popartym referencjami, a materiały promocyjne i sposób ich prezentacji nie moga wywoływac wrażenia negatywnego co do jakosci usług oferowanych przez innych zarzadców nieruchomości.
3. Zarządca nieruchomości ma prawo w celach reklamowych informowac o zarzadzaniu dana nieruchomościa, jeżeli właściciele nieruchomości wyrazili na to pisemna zgode.

§4
Tajemnica zawodowa

1. Zarzadce nieruchomości obowiazuje tajemnica zawodowa obejmujaca wszelkie informacje zwiazane z zarzadzaniem nieruchomościami, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszyc interesy właścicieli nieruchomości. Obowiazek ten spoczywa na zarzadcy również po ustaniu wykonywania czynnosci, chyba że z tego obowiazku zwolnił go sad lub inny własciwy organ, albo właściciele nieruchomości.
2. Zarządca nieruchomości obowiazany jest zapewnic właścicielom nieruchomości warunki do swobodnego składania oswiadczen, zachowania tajemnicy, a także obowiazany jest zapewnic bezpieczne przechowywanie całej dokumentacji dotyczacej dokonywanych czynnosci, gwarantujace zachowanie tajemnicy zawodowej, w tym ochrone danych osobowych.
3. Obowiazkiem zarzadcy jest dbanie o zachowanie tajemnicy zawodowej przez jego pracowników, na zasadach obowiazujacych jego samego.

§5
Obowiazek informowania klienta

1. Zarządca nieruchomości jest zobowiazany do udzielania właścicielom informacji na temat zarzadzanej nieruchomości oraz udostepniania do kontroli dokumentów dotyczacych zarzadzanej nieruchomości. Swoim zachowaniem Zarządca nieruchomości powinien dażyc do stworzenia warunków do wzajemnej wymiany informacji.
2. Wszelkie informacje dotyczace zarzadzanej nieruchomości, udzielane przez zarzadce, powinny byc zgodne ze znanym mu stanem faktycznym.
3. Zarządca nie może zatajac przed osoba, na rzecz której swiadczy usługi zarzadzania, istotnych i znanych faktów zwiazanych z zarzadzana nieruchomościa ani nie może osoby takiej wprowadzac w bład co do faktów i praw dotyczacych zarzadzanej nieruchomości.

§6
Konflikt interesów

1. Zarządca nieruchomości dołoży wszelkich staran aby jakiekolwiek sytuacje konfliktowe, spory dotyczace zapisu umowy o zarzadzaniu i sposobu jej realizacji były rozwiazywane polubownie, bez koniecznosci wystepowania na droge postepowania sadowego.

§7
Dokumentacja

1. Zarządca nieruchomości ma obowiazek na bieżaco prowadzic i aktualizowac dokumentacje zarzadzanej nieruchomości. Jest on także zobowiazany do prawidłowego gromadzenia i starannego przechowywania tej dokumentacji.
2. Przekazanie dokumentacji powinno byc dokonane niezwłocznie, nie pózniej jednak niż w terminie okreslonym w umowie o zarzadzanie nieruchomościa.

§8
Obsługa finansowa

1. Wynagrodzenie zarzadcy nieruchomości wynika z umowy o zarzadzanie nieruchomościami. Wynagrodzenie za wykonywanie czynnosci zarzadzania powinno byc odpowiednie, przy zachowaniu prawa zarzadcy do godziwego zysku.
2. Zarządca nieruchomości, obracajac srodkami pienieżnymi właścicieli nieruchomości, w szczególnosci:
− nie dopuszcza do łączenia srodków finansowych swoich lub swojej firmy ze srodkami finansowymi zamawiajacego,
− nie wykorzystuje srodków finansowych jednego właściciela nieruchomości w celu przysporzenia korzysci innemu właścicielowi nieruchomości.
3. Srodki finansowe właścicieli nieruchomości Zarządca nieruchomości przechowuje na rachunkach bankowych prowadzonych odrebnie dla każdej zarzadzanej nieruchomości i obsługuje zgodnie z pisemna dyspozycja właścicieli nieruchomości i postanowieniami umowy o zarzadzanie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem